ผู้บริหารระดับสูง

โดย : Admin

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

empty

- ว่าง -

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

empty

- ว่าง -

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

empty

- ว่าง -

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

empty

นายอารัญ  บุญชัย

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา