อำนาจหน้าที่

โดย : Admin


  1. กำหนดแนวทาง กรอบนโยบาย และแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
  2. แสวงหาและประสานแหล่งความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  3. ดำเนินการ ส่งเสริม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาดี
  4. ดำเนินการบริหาร จัด และร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม ทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมระหว่างประเทศ
  5. ดำเนินการจัดแปลเอกสารทางวิชาการ ผลิตสื่อ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
  6. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  7. ดำเนินการพิธีการ ให้การรับรองประสานอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศและให้คำปรึกษากิจการต่างประเทศ
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย