บุคลากร/เจ้าหน้าที่

โดย : Admin

  
นางสาวจันทร์จิราพร พิบูลย์ฐิติ
นางสาวจิราภรณ์ พรมมะหา
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
-
 
-

- gina99.mots@gmail.com

 
 
  นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ

นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

-
 
-

- mots.inter@gmail.com

  นายพงศกร รุทระวณิช

นางสาวจันทร์จิราพร พิบูลย์ฐิติ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

-
 
-

- asean.mots@gmail.com

 
นางสาวฐาดินี พงษ์รูป

นางสาวฐาดินี พงษ์รูป

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

-

-

-  mots.inter@gmail.com

  
 นายเทวินทร์ ศรีหาคุณ

นายเทวินทร์ ศรีหาคุณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-

-

- mots.general@gmail.com

 นายกัลป์ พันธุหงษ์

นายกัลป์ พันธุหงษ์

นักวิเทศสัมพันธ์

-
 
-

- mots.inter@gmail.com

 
 
 นายอิทธิพล สวัสดิ์อ่ำ

นายอิทธิพล สวัสดิ์อ่ำ

พนักงานธุรการ

-

-

- mots.general@gmail.com

 
นางสาวอัฏฐนี ไชยพิทักษ์

นางสาวอัฏฐณี ไชยพิทักษ์

นักวิเทศสัมพันธ์

-

-

- mots.inter@gmail.com

 
นางสาวเพียงฝัน ดาเลาะ

นางสาวเพียงฝัน ดาเลาะ

นักวิเทศสัมพันธ์

-

-

- asean.mots@gmail.com

นายขวัญชัย เพ็ชรยิ้ม

นายขวัญชัย เพ็ชรยิ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

-

- mots.general@gmail.com
 
 นางสาวนฤมล ปู่อ้าย

นางสาวนฤมล ปู่อ้าย

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

-

- asean.mots@gmail.com

 
นางสาวปุญชรัสมิ์ เกิดบรรณดิษฐ์

นางสาวปุญชรัสมิ์  เกิดบรรณดิษฐ์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

-

-

- mots.inter@gmail.com

 
นางสาวหทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล

นางสาวหทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

-

-

- mots.inter@gmail.com

 
นางสาวกนิษฐ์นิตา อ่อนละมัย

นางสาวกนิษฐ์นิตา อ่อนละมัย

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

-

-

- asean.mots@gmail.com

 

นายวัชรากร ทรัพย์สมบูรณ์

นายวัชรากร ทรัพย์สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

-

-

- mots.inter@gmail.com


นางสาววริศรา เฉลิมสุข

นางสาววริศรา เฉลิมสุข 

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

-

-

- asean.mots@gmail.com