แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ (ATSP 2016 - 2025)

โดย : Admin 19 พ.ย. 2562

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ (ATSP 2016 - 2025)(ภาษาไทย)

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATAP 2016-2025)