การสัมมนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

โดย : Admin 31 ต.ค. 2562

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น การสัมมนาดังกล่าว เป็นไปตามแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2568 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น จัดสัมมนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โครงการด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ดึงดูดความสนใจให้บริษัทญี่ปุ่นเข้าร่วมลงทุน รวมทั้งมีนักลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลของญี่ปุ่นจำนวนกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ของภาคเอกชน   ในการนี้ มีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมนำเสนอโครงการ   ที่มีศักยภาพให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นเข้าไปลงทุน สำหรับประเทศไทย ได้นำเสนอโครงการ "Thailand Riviera” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The  Royal  Coast  หรือ Thailand  Riviera) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีทรัพยากรที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความหรูหราและมีคุณภาพเช่นเดียวกันกับ French Riviera และ Italian Riviera ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลชั้นนำของโลก ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร สินค้าและบริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งเกิดการกระจายกิจกรรมและรายได้ทั้งในมิติของพื้นที่ สาขาการผลิต และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 รับทราบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) แล้ว และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังกล่าวต่อไป