โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดย : Admin 29 ส.ค. 2560

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุธน วิชัยรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร 02 283 1591

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นางสาวจันทรพร วงศวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร 02 283 1583

นายชัยยศ บัวคลี่

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

โทร 02 283 1587

นายชาคริต ปิตานุพงศ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน

โทร 02 283 1586

นางสาวอรวรร เสนาะกรรณ์

หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทร 02 283 1588

นางสุขวสา สุนทรชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร 02 283 1585

นายภานุพงษ์ มิ่งขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร 02 283 1581

นายปฏิภาณ อินหว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทร 02 283 1592

นายเดชาวุฒิ ธดากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร 02 283 1582

นายตรรกวิทย์ พลเยี่ยม

นักจัดการงานทั่วไป

โทร 02 283 1500 ต่อ 1697

นางสาวอนิสา ไพรจิตรสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทร 02 283 1580

นายวรฉัตร สิงหานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 02 283 1500 ต่อ 1672

นายฉัตรมงคล หาญพละ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 02 283 1500 ต่อ 1672

นางสาวหรรษมน เอี่ยมชีรางกูร

นักจัดการงานทั่วไป

โทร 02 283 1500 ต่อ 1697

นายชัยวุฒิ สมัครเขตร์การณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 02 283 1500 ต่อ 1672