กฎหมาย/กฎกระทรวง/พระราชบัญญัติด้านท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 11 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 2 ครั้ง
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน 0
พรบ.นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 -ราชกิจจานุเบกษา 4 ครั้ง
พรบ. นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 0 ครั้ง
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2551 3 ครั้ง
กฎกระทรวงแบบ รายละเอียดและวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ 3 ครั้ง
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ 11 ครั้ง
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๖ 13 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 3 ครั้ง