รายงาน/เอกสารวิชาการ/บทความ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

โครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต 18 ครั้ง
รายงานบทสรุปผู้บริหารเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต 29 ครั้ง
โครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 เขต 16 ครั้ง
ผลการดำเนินงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2561 235