รายงาน/เอกสารวิชาการ/บทความ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

โครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต 9 ครั้ง
รายงานบทสรุปผู้บริหารเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต 15 ครั้ง
โครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 เขต 7 ครั้ง
ผลการดำเนินงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2561 145