กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
10/05/2562-12/05/2562

ไม่ระบุเวลา

การเตรียมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
28/04/2562-30/04/2562

ไม่ระบุเวลา

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26/04/2562

ไม่ระบุเวลา

อเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6
24/04/2562

ไม่ระบุเวลา

อเชิญเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
04/04/2562

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเสวนาทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
25/03/2562

09:30-12:00

ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 สป.กก
07/02/2562-08/02/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
16/01/2562

09:30-12:00

ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 -2563
10/01/2562

ไม่ระบุเวลา

ขอเชิญประชุมกลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563