กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
01/09/2562-03/09/2562

ไม่ระบุเวลา

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21/04/2562-23/04/2562

ไม่ระบุเวลา

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25/03/2562

09:30-12:00

ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 สป.กก
07/02/2562-08/02/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
16/01/2562

09:30-12:00

ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 -2563
10/01/2562

ไม่ระบุเวลา

ขอเชิญประชุมกลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563
09/01/2562

09:30-12:00

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สป.กก
07/01/2562

ไม่ระบุเวลา

ขอเชิญประชุมกลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563
03/01/2562

13:30-16:00

การนำเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับกระทรวง