นายพงษ์ภาณุ เศวตรรุนทร์ (ป.กก.)ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตัวอย่างโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง จ.บรุรัมย์