ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)

โดย : Admin 25 มี.ค. 2566

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สาธารณรัฐเนปาล ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การสร้างมาตรฐานและปรับปรุงการจัดทำสถิติการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในประเด็นวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบินพลเรือน” และได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาหัวข้อ เรื่อง "Measuring the economic impact of tourism: Introduction to the Tourism Satellite Account” การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว: ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ในช่วงการประชุมดังกล่าว