ข้อมูลองค์กร

โดย : Admin 15 มี.ค. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – Secretary Information


ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สป.กก.