ประชุมสัมมนาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย : Admin 08 เม.ย. 2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 11.00 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมสัมมนาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของตัวชี้วัดฯ และการจัดทำตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและอภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ 3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการวิเคราะห์งานและกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ก.พ. มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้