แบบฟอร์มหนังสือราชการ

โดย : Admin 03 ก.ย. 2563 | 15674

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 

 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์

 หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word]        [PDFตัวอย่าง]

 หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word]           [PDFตัวอย่าง]

 หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word]    [PDFตัวอย่าง]

 ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย