ผู้บริหารระดับสูง

โดย : Admin

นายโชติ ตราชู

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2356 0663
e-mail : chote.tr@mots.go.thนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง

ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


Tel. 0 2356 0676
e-mail : daranee.li@mots.go.th


นายอารัญ บุญชัย

นายอารัญ บุญชัย

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


Tel. 0 2356 0671
e-mail : arrunbc@gmail.com


ดร.สันติ ป่าหวาย

ดร.สันติ ป่าหวาย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

Tel. 0 2356 0671
e-mail : santi.pa@mots.go.th


นายมงคล วิมลรัตน์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2283 1528
e-mail : mongkon_w@tourism.go.th