ผู้บริหารระดับสูง

โดย : Admin

นายอารัญ บุญชัย

นายอารัญ บุญชัย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2356 0663
e-mail : [email protected]

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง

ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


Tel. 0 2356 0676
e-mail : [email protected]

-

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


Tel. 0 2356 0671
e-mail : -

ดร.สันติ ป่าหวาย

ดร.สันติ ป่าหวาย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

Tel. 0 2356 0671
e-mail : [email protected]นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Tel. 0 2283 1500 ต่อ 1650, 1654
e-mail : [email protected]
นายมงคล วิมลรัตน์

นายมงคล วิมลรัตน์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 0 2283 1528
e-mail : [email protected]