ผู้บริหารระดับสูง

โดย : Admin

นายอารัญ บุญชัย

นายอารัญ บุญชัย


ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2356 0663
e-mail : arrunbc@gmail.com

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2356 0676
e-mail : daranee.li@mots.go.th

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2283 1500 ต่อ 1536, 1537
e-mail : ipt.mots@gmail.com

ดร.สันติ ป่าหวาย

ดร.สันติ ป่าหวาย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

Tel. 0 2356 0671
e-mail : santi.pa@mots.go.th

-

-

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Tel. -
e-mail : -

นายมงคล วิมลรัตน์

นายมงคล วิมลรัตน์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2283 1647
e-mail : mongkon_w@tourism.go.th