ผู้บริหารระดับสูง

โดย : Admin

นายอารัญ บุญชัย

นายอารัญ บุญชัย


ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2356 0663
e-mail : arrunbc@gmail.com

-

นายมงคล วิมลรัตน์
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2356 0676
e-mail : mongkon_w@tourism.go.th

-

นางสาววนิดา พันธ์สอาด

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2283 1500 ต่อ 1536, 1537
e-mail : 
phansard_s@hotmail.com

ดร.สันติ ป่าหวาย

ดร.สันติ ป่าหวาย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2356 0671
e-mail : santi.pa@mots.go.th

-

-ว่าง-

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. -ว่าง
e-mail : -ว่าง-

-

-ว่าง-

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2283 1647
e-mail : -