วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

โดย : Admin

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ”

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ค่านิยมสร้างสรรค์  MOTS

          วัฒนธรรมองค์กร  พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ