กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 513/2559 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 587 ครั้ง