แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 24 พ.ค. 2567 1 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge CCC) ระยะที่ 2 23 พ.ค. 2567 0 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567 16 พ.ค. 2567 2 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเช่ารถยนต์ 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน 24 เม.ย. 2567 3 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาและการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Rich from Roots Tourism BCG in Action) 02 เม.ย. 2567 2 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการเชื่อมโยงเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงในจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 02 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 22 มี.ค. 2567 1 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ 19 มี.ค. 2567 4 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดหาพัสดุในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 11 มี.ค. 2567 1 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน 08 มี.ค. 2567 1 ครั้ง