ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 04 พ.ย. 2565 6 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 1 ราย 31 ต.ค. 2565 1 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 07 ต.ค. 2565 3 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 773/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่องการมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 26 ส.ค. 2565 1 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 ส.ค. 2565 13 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 6 09 ส.ค. 2565 3 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงเงินการเลื่อนเงินเดือน กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินที่ 1 และ 2) (ฉบับปรับปรุง) 05 ส.ค. 2565 3 ครั้ง
ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 มิ.ย. 2565 2 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานในการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ thailandtourismdirectory.go.th 24 มิ.ย. 2565 2 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 619/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 มิ.ย. 2565 3 ครั้ง