สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ จท.2/2563 ลว. 4 มิถุนายน 2563 โครงการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว 04 มิ.ย. 2563 1 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จท.5/2562 ลว. 1 สิงหาคม 2562 โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA) 26 พ.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.9/2562 ลว. 24 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 21 พ.ค. 2563 3 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.7/2562 ลว. 17 เมษายน 2563 โครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 22 เม.ย. 2563 7 ครั้ง
สัญญา เลขที่ ซข.1/2563 ลว. 25 มีนาคม 2563 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการ่องเที่ยวและกีฬา 30 มี.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2563 ลว. 16 มี.ค. 63 ซื้อครุภัณฑ์ของกองกลางและกองตรวจสอบภายใน จำนวน 4 รายการ 20 มี.ค. 2563 5 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2563 ลว. 18 มี.ค. 63 ซื้อครุภัณฑ์ของกองกลางและกองตรวจสอบภายใน จำนวน 4 รายการ 20 มี.ค. 2563 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.1/2563 ลว. 18 มี.ค. 63 โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 20 มี.ค. 2563 4 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.9/2562 ลว. 24 ก.ย. 62 โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2562 9 ครั้ง
สัญญาจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) เลขที่ จ.1/2562 ลว. 27 ก.ย. 62 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยสื่อวีดิทัศน์ (Video Presentation) 26 พ.ย. 2562 10 ครั้ง