สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่ จท.1/2562 ลว. 13 พ.ค. 62 โครงการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 13 พ.ค. 2562 6 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.2/2562 ลว. 11 เม.ย. 62 โครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 22 เม.ย. 2562 13 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จท.1/2562 ลว. 5 มี.ค. 62 โครงการจัดทำตัวชี้ภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มี.ค. 2562 23 ครั้ง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 22/2562 ลว. 26 ก.พ. 62 เก้าอี้บาร์สูง ขาเหล็กชุบโคเมียม 14 มี.ค. 2562 3 ครั้ง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 23/2562 ลว. 26 ก.พ. 62 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MR 17 NA 14 มี.ค. 2562 2 ครั้ง
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 33/2562 ลว. 26 ก.พ.62 บริการตรวจเช็คบำรุงรักษาการใช้งานลิฟท์โดยสารสป.กก. 14 มี.ค. 2562 2 ครั้ง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2562 ลว. 3 ม.ค.62 ขายครุภัณฑ์ 12 รายการ 14 มี.ค. 2562 3 ครั้ง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2562 ลว. 3 ม.ค.62 ขายครุภัณฑ์ 12 รายการ 14 มี.ค. 2562 1 ครั้ง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2562 ลว.14ม.ค.62 ขายครุภัณฑ์ 12 รายการ 14 มี.ค. 2562 1 ครั้ง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2562 ลว. 14 ม.ค.62 ขายครุภัณฑ์ 12 รายการ 14 มี.ค. 2562 1 ครั้ง