สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาเลขที่ (ศทส.) จ.2/2566 โครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กิจกรรมที่ 2) ณ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร b ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05 พ.ย. 2565 0 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.2/2566 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรว 27 ต.ค. 2565 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ (ศทส.) จ.1/2566 จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 ต.ค. 2565 0 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.5 /2565 โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 21 ก.ย. 2565 1 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.6/2565 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายหลังยุคโควิค-19 ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (Regenerative Tourism) ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๑ และการป 18 ส.ค. 2565 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.5/2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุม อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จท.4/2565 โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านทางบกและทางน้ำ 12 ก.ค. 2565 4 ครั้ง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมงานจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 01 ก.ค. 2565 2 ครั้ง
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.4/2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 26 พ.ค. 2565 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 พ.ค. 2565 6 ครั้ง