ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 5 ครั้ง
สรุปแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 36 ครั้ง
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2567 22 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายปี 2568 51 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายปี 2568 25 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี ( พ.ศ. 2566) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 41 ครั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี ( พ.ศ. 2566) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 19 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 149 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 63 ครั้ง
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 546 ครั้ง