แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 รอบ 6 เดือน 3 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ครั้ง
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 6 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 1 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 (สงป 301 และ สงป 302) 1302
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 33 ครั้ง