ข้อมูลหน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 100/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 0 ครั้ง
โครงสร้างหน่วยงาน 3708
ข้อมูลองค์กร 3147
โครงสร้างหน่วยงาน 3 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 17 ครั้ง
คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน 3749
ข้อมูลองค์กร1 4192
อำนาจหน้าที่ 5852
โครงสร้างหน่วยงาน 7697