ข้อมูลหน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อมูลพื้นฐานองค์กร 3553
ผู้บริหารส่วนกลาง 2890
คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 100/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 4 ครั้ง
โครงสร้างหน่วยงาน 6939
โครงสร้างหน่วยงาน 11 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 24 ครั้ง
คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน 6039
ข้อมูลองค์กร1 5322
อำนาจหน้าที่ 8494