คู่มือการใช้งาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 6 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 8 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 8 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 190 ครั้ง
คู่มือระบบบริหารจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์ (ระบบใหม่) 627 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว 190 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 105 ครั้ง
(คู่มือส่วนภูมิภาค) คู่มือขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 164 ครั้ง
(คู่มือส่วนภูมิภาค) คู่มือขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2978
คู่มือการนำเข้าข้อมูลจังหวัดประกอบการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 215 ครั้ง