ประกาศ/คำสั่ง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 94/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 295/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 77 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 902/2566 เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 64 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 889/2566 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer:DPO) 36 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 191/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 66 ครั้ง
ประกาศ สป.กก. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 773/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่องการมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 105 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 126 ครั้ง
คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 1034/2564 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอกการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 311 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 923/2564 เรื่อง มอบหมายให้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจการกีฬา 162 ครั้ง