สิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยว

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 66 ครั้ง
การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists) 535