ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานลงมาสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 29 พ.ย. 2565 38 ครั้ง
ประกาศกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 15 พ.ย. 2565 38 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 14 พ.ย. 2565 187
ประกาศกองมาตรฐานฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ 04 พ.ย. 2565 76 ครั้ง
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 25 ต.ค. 2565 92 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 18 ต.ค. 2565 57 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 10 ต.ค. 2565 315 ครั้ง
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 อัตรา 23 ก.ย. 2565 826
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ก.ย. 2565 21 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 ก.ย. 2565 10 ครั้ง