ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

โครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 (ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 660/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563) 15 พ.ค. 2563 123 ครั้ง
โครงสร้างหน่วยงานภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 665/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563) 15 พ.ค. 2563 93 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 01 พ.ค. 2563 199 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 เม.ย. 2563 113 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 21 เม.ย. 2563 673
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 เม.ย. 2563 114 ครั้ง
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 23 มี.ค. 2563 271
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18 มี.ค. 2563 247
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 25 ก.พ. 2563 235
ประกาศ เรื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ก.พ. 2563 226 ครั้ง