ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ" ด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 17 ม.ค. 2566 3 ครั้ง
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 12 ม.ค. 2566 3 ครั้ง
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร “Strategic Leadership and Public Governance” 28 ธ.ค. 2565 3 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงค์วโรปการ ประจำปี 2566 27 ธ.ค. 2565 0 ครั้ง
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 ธ.ค. 2565 5 ครั้ง
ขอปรับกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 01 ธ.ค. 2565 0 ครั้ง
การสมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (CO-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 ต.ค. 2565 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 6 09 ส.ค. 2565 13 ครั้ง
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง 09 ส.ค. 2565 4 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรและประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 22 ก.ค. 2565 0 ครั้ง