ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบฟอร์มขอใช้เมลกระทรวงฯ 79 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอเรื่องการจัดการความรู้ โดย อาจารย์ สมชาติ 47 ครั้ง
แบบฟอร์มขอนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 74 ครั้ง
ใบจองห้องประชุม 30 ครั้ง
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 74 ครั้ง
ใบลาพักผ่อน 142 ครั้ง
คำร้องขอโอน 304 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 27 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 49 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 87 ครั้ง