ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 42 ครั้ง
แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 16 ครั้ง
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (e-Saraban) 20 ครั้ง
แบบฟอร์มขอนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 33 ครั้ง
แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบสารสนเทศหน่วยงาน (ASSET) 9
แบบฟอร์มขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงฯ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) / ระบบสารบรรณฯ (เฉพาะส่วนภูมิภาค) 193 ครั้ง
ขอทำบัตรแสดงตน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 506
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 43 ครั้ง
สัญญาการยืมเงิน 17 ครั้ง
ใบลาพักผ่อน 31 ครั้ง