กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 ครั้ง