ข่าวสาร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 773/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่องการมอบหมายกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 7 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 100/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 2 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 205/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 156/2565 เรื่อง การจัดตั้งกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 ครั้ง
“Tourism is Everyone’s Business” เพราะการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของทุกคน 3502
ประกาศการแจ้งการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 46 ครั้ง
ประชุมสัมมนาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 560