ข้อมูลหน่วยงาน
ผู้บริหารส่วนกลาง

วันที่ 17 ก.พ. 2566
 
นางสาววิมล ชอบสุข
Wimon Chobsuk

ผู้อำนวยการกองกลาง

Director of General Affairs Division

นางสาวปาริชาต ชูดำ
Parichat Choodam

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

Director of Tourist safety and security standard division

นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์
Seksun Ngawsuwan

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning

นายชาคริต ปิตานุพงศ์
Chakrit Pitanupong

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

Director Of Economic Tourism and Sports Division

นายอนุกูล จันทร์จรัส
Anukul Chancharas

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Director of Information and Communications Technology Center

-ว่าง-
-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

Director of Internal Audit Division

นายมาฆะ ภู่จินดา
Maka Phoochinda

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร

Director of Administration System Development
 
นายอนุกูล จันทร์จรัส
Anukul Chancharas

ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

Director Of Thailand's Tourism Promotion Fund

นางปรียาภา คณิตพันธ์
Preeyapa Kanitphan

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

Director of International Affairs Division

นางบงกชรัตน์ โมลี
Bongkotrath Molee

ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ

Director of National Tourism and Sports Policy Division

นางอุไรรัตน์ เนาถาวร
Urairat Naothaworn

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

-