วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 • บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 • ผลักดันและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากการท่องเที่ยว และกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชำชน 
 • ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการทำงานแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม
 • พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นมืออำชีพและ มีความเชี่ยวชาญ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนโยบายสู่การปฏิบัติ
 • สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านการบูรณาการกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรที่มีผลิตภาพสูงและมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 • การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง 
 • ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและกีฬา ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนหรือการให้บริการ 
 • การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการทั้งในระดับ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 • มีการบูรณาการและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว และกีฬา
 • ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
 • มีทิศทำงานโยบาย ในการดำเนินงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 
 • องค์กรมีการบริหารจัดกำรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล
 • บุคลำกรมีขีดความสามารถ และมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงในการปฏิบัติงาน

ค่านิยมสร้างสรรค์  MOTS

 • M : Morality        หมายถึง  การประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
 • O : Orientation    หมายถึง  การมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
 • T  : Teamwork     หมายถึง  การปฏิบัติงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม
 • S  : Skill             หมายถึง  การมีทักษะที่เหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
          วัฒนธรรมองค์กร  พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ