อำนาจหน้าที่

โดย : Admin

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 513/2559
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ได้แบ่งงานภายในกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา และให้แต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอำนวยการ งานสารบรรณ งานธุรการ และงานติดต่อประสานงาน งานรวบรวมผลการดำเนินงาน งานติดตามและประเมินผล งานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน
  2. กลุ่มวิจัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย มาตรการของรัฐด้านการท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
  3. กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบใน การสำรวจ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานสารสนเทศเชิงลึกและศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center) และด้านกีฬา ตลอดจนศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและจัดวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ติดตามสถานการณ์ คาดการณ์แนวโน้มและเผยแพร่ และจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ และเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา