อำนาจหน้าที่

โดย : Admin

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่ 665/2563

เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563

 

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

3. บริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการเผยแพร่

4. เสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ

5. ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่างๆ คาดการณ์แนวโน้มและส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

6. เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


 

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา แบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ


1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

    (1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการและงานติดต่อประสานงาน

    (2) ติดตาม รวบรวมแผนงาน งบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    (3) ปฏิบัติงานพัสดุและครุภัณฑ์

    (4) อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

    (5) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของหน่วยงาน

    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


2. กลุ่มสถิติ ดัชนีเศรษฐกิจ และสานสนเทศการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

    (2) พัฒนาข้อมูลและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อคาดการณ์และพยากรณ์แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

    (3) ศึกษาและวิเคราะห์ผ่านแบบจำลองเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

    (4) ติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจและส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

    (5) บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อจัดทำสถิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


3. กลุ่มวางแผนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

   (1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาในประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

    (2) เสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

    (3) ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาและปัจจัยเสี่ยง เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

    (4) เสนอความเห็นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมระหว่างประเทศ

    (5) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้รับความรู้

    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


4. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

    (1) พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

    (2) บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาและยกระดับการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศ

    (3) บริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาโดยใช้โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tourism Intelligence Center: TIC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    (4) พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย

    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย