ผลการศึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ปี 2560

โดย : Admin 23 พ.ค. 2561

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการกีฬา ปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการกีฬา ปี 2560 ดาวน์โหลด