ผลการศึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลรองรับระบบ Tourism Gateway เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามกรอบ AEC ประจำปี พ.ศ. 2559

โดย : Admin 23 พ.ค. 2561

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ Tourism Gateway ปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการ Tourism Gateway ปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจโครงการ Tourism Gateway ปี 2559 ดาวน์โหลด