รูปภาพการอบรมการจัดทำและการใช้ประโยชน์จากตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น

โดย : Admin 17 พ.ค. 2561

news240_image1

นายอารัญ บุญชัย
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานการอบรม

news240_image3

นายภักดิ์ ทองส้ม และนางสาวประภาศรี พงษ์วัฒนา
วิทยากรการอบรม

                 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการอบรมการจัดทำและการใช้ประโยชน์จากตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ โดยมี นายอารัญ  บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรม อาทิ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เป็นต้น

                ในช่วงที่ผ่าน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวในใช้ประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ คือ บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว หรือ Tourism Satellite Account (TSA) ซึ่งเป็นบัญชีบริวารด้านการท่องเที่ยวที่ดำเนินการตามแนวทางที่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) กำหนด มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
                   TSA เป็นระบบบัญชีที่แสดความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาขาการผลิตด้านการท่องเที่ยวกับสาขาการผลิตอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยจุดมุ่งหมายในการจัดทำ TSA คือ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาการผลิตด้านการท่องเที่ยว และใช้คำนวณหาตัวชี้วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจและสามารถนำ TSA ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหน่วยงาน ต่อไป