รายชื่อบุคลากร/เบอร์ติดต่อ

โดย : Admin 20 ก.พ. 2561

นายชาคริต ปิตานุพงศ์

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

Email : ets.mots@gmail.com

โทร. 1513

นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวางแผนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1646

นางเกษราภรณ์ วิมลรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1551

นางวิมลิน สีขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสถิติ ดัชนี เศรษฐกิจและสารสนเทศการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1605


นางสาวศิรสุภา สุวรรณพาณิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. 1596


นายธนาธร จงก้องเกียรติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มสถิติ ดัชนี เศรษฐกิจและสารสนเทศการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1605


นางสาวเบญญาภา รักท้วม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1681


นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มวางแผนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1646


นางสาววรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส

นายธราดล สินนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1605

 

นางสาวณัฐนรี อินทร์ขาว

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. 1681

 

นางสาวปุณิกา ทองโสม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มสถิติ ดัชนี เศรษฐกิจและสารสนเทศการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1605


นางสาวธันยาภรณ์ สุขมาก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1681

 
นายชลธรณ์ กรแก้ว

นางสาวนัดดา ศิริปะชะนะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มสถิติ ดัชนี เศรษฐกิจและสารสนเทศการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1605


นายธันยากร  พ่วงศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. 1681


นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มสถิติ ดัชนี เศรษฐกิจและสารสนเทศการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1605


นางสาวบุณยานุช ศรประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มวางแผนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 1646


<