เอกสารงานแถลงข่าวรายงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ฉบับที่ 7 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)

โดย : Admin 03 เม.ย. 2560

เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

ทิศทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทการท่องเที่ยวโลก ประสบการณ์จากต่างแดน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย บทเรียนจากภูผาสู่ทะเล