ภาพการประชุมวิชาการและแถลงข่าว เรื่อง "รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ฉบับที่ 6"

โดย : Admin 06 ม.ค. 2560

img..

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานผู้แถลงข่าว

img..

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมประชุม ดูสถานที่
ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัย ก่อนเปิดใช้บริการ

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6 ตรงกับไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2559 โดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)
คาดการณ์ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกในไตรมาสนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจำนวนนักท่องเที่ยวโลกตลอดทั้งปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เช่นเดียวกับสถานการณ์ การท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสนี้ซึ่งถือเป็น "High Season” คาดว่าจะมีจำนวน 7.63 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.93 แสนล้านบาท
ทำให้ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559 คาดว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 2.51 ล้านล้านบาท สูงกว่าปี พ.ศ. 2558
ที่สร้างรายได้ 2.26 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.93 เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.64 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 0.87 ล้านล้านบาท

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงตัวในระดับต่ำ การเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำ
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวกลุ่ม CLMV การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซีย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและของภูมิภาคยุโรป
ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลในเชิงบวก ในขณะที่มีปัจจัยลบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศมาเลเซีย และการเปลี่ยนแปลง
การใช้ธนบัตรของประเทศอินเดีย สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ความสงบภายในประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวของไทย อาหาร กิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยว การดำเนินมาตรการของภาครัฐ
อาทิ การยกเว้นค่าวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้ง มาตรการที่ดำเนินการอย่างจริงจังกับปัญหาทัวร์ผิดกฏหมาย

ในขณะที่ ไทยเที่ยวไทย ยังคงตอบสนองเป็นอย่างดีต่อมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น โครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
และ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส ซึ่งในปี พ.ศ.2559 สร้างรายได้ 147,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.75 จากปี พ.ศ. 2558 รวมทั้ง
มาตรการให้นักท่องเที่ยวไทยสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่องเที่ยวในประเทศมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับปี พ.ศ. 2560 คาดว่าการท่องเที่ยวของไทยจะยังคงเติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยวโลกด้วยอัตราร้อยละ 5
และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยมีปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของ สายการบินต้นทุนต่ำ ค่าเงินดอลลาร์และยูโรที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
การเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบิน ต่างๆ รวมทั้ง การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหลายระดับ
และการจัดทำรายการส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายจีนและอินเดีย โดยมีปัจจัยที่อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ สิ่งที่ น่าจับตามองคือ ผลกระทบ
ที่เกิดจากนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 (นายโดนัลด์ ทรัมป์)

รายงานฉบับนี้ นำเสนอบทความที่น่าสนใจ 2 บทความคือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559 และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่วิเคราะห์ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการท่องเที่ยวและการกีฬา ประโยชน์ที่ได้รับ
สถานการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ของโลกและของประเทศไทย พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ของประเทศ