ภาพการประชุมวิชาการและแถลงข่าว เรื่อง "รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ฉบับที่ 5"

โดย : Admin 06 ม.ค. 2560

img..

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานผู้แถลงข่าว

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 5 ตรงกับไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2559 นำเสนอสถานการณ์ท่องเที่ยวโลกที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญ
ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ กับการท่องเที่ยวของโลก ประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุมนานาชาติ
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำมากำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ในขณะที่สถานการณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2559 ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 8.23 ล้านคน
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 4.10 แสนล้านบาท รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และ
12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

นอกเหนือจากการแสดงตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3 แล้ว การคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์
การท่องเที่ยวไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบจำลองร่วมกับการจัดทำตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึง
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559 คาดว่า
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.37 จากปี พ.ศ. 2558 และเพื่อตอบรับกับกระแสโลกของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวของ UNWTO จึงนำเสนอบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายะ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เข้าถึง
อย่างเท่าเทียม (Accessible Tourism for All) โดยบทความมีการวิเคราะห์แนวทางและมาตรการของภาครัฐและการดำเนินงาน
ของภาคธุรกิจในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดรับการการเปลี่ยนแปลง