ภาพการประชุมวิชาการและแถลงข่าว เรื่อง "รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ฉบับที่ 4"

โดย : Admin 06 ม.ค. 2560

news111_image1

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานการแถลงข่าว

news111_image3

ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร
วิทยากรเสวนาพิเศษ "อาหารกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย"

รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 นำเสนอสถานการณ์ท่องเที่ยวของโลกที่มีการขยายตัวร้อยละ 5.3 เป็นผลมาจาก
ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
ในไตรมาส 2/2559 จำนวน 571,681.93 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.89 เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ร้อยละ 13.20 และนักท่องเที่ยวไทย ร้อยละ 8.65

ครั้งนี้นำเสนอบทความการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นไทย ซึ่งอาหารเป็นส่วนของกิจกรรม
การท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารรวม 456,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20
ของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวทั้งหมด และบทความการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและจิตใจ เป็นอีกบทความที่สะท้อนให้เห็น
ถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากสภาพสังคม วิถีชีวิต คุณภาพชีวิตในปัจจุบันที่เกิดความเครียด
ความไม่สบายใจ นำไปสู่การเดินทางเพื่อความผ่อนคลายจากความทุกข์ โดย World Tourism Organization (UNWTO)
วิเคราะห์ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและจิตใจ มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านปริมาณ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มสถานที่สักการะทางศาสนา ด้วยประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนา
มีทรัพยากรที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาซึ่งควรให้ความสำคัญยิ่ง