นโยบายด้านการท่องเที่ยว

รายการข่าว/บทความล่าสุด

The Second National Tourism Development Plan (2017-2021) 490 ครั้ง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 678 ครั้ง
รายงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 359 ครั้ง