เอกสารเผยแพร่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยงการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 1 ครั้ง
รายงานสรุปโครงการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 12 ครั้ง
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (USER) 7 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ครั้ง
รายงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยประจาปี 2561 69 ครั้ง
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาฯ 29 ครั้ง
รายงานศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand Tourism Economics Competitiveness) 41 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 71 ครั้ง
แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทย 57 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 39 ครั้ง