เอกสารเผยแพร่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาฯ 8 ครั้ง
รายงานศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand Tourism Economics Competitiveness) 18 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 22 ครั้ง
แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทย 28 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 21 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562-2564) (เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) 17 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา ฉบับที่ 1 (ในพื้นที่ 4 ภาค) 9 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและผลการสำรวจทัศนคติฯ ประจำปี 2561 เรื่อง ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนฯ (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561) 17 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและผลการสำรวจทัศนคติฯ ประจำปี 2561 เรื่อง เปิดมุมมองการท่องเที่ยวเชิงอาหารฯ (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561) 12 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและผลการสำรวจทัศนคติฯ ประจำปี 2561 เรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฯ (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561) 14 ครั้ง