การประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย : Admin 20 ธ.ค. 2561

     เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562 ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว สถาบันการพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองบัญชาตำรวจท่องเที่ยว

     ในการนี้ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562 โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงฯ (ที่ได้รับมอบหมาย) และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองประธาน คณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนในสังกัดกระทรวงฯ และผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

     1. พิจารณากำหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการตามแผนการตรวจราชการต่อไป

     2. ประสานการตรวจราชการและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานใดๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

     4. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา