ประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

โดย : Admin 20 ธ.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 โดยมี นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ ประธานกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ กระทรวงต่างๆ