โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดย : Admin

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นางสาววิมล ชอบสุข

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร 0 2283 1591

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นางสาวจันทรพร วงศวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร 0 2283 1583

นายชัยยศ บัวคลี่

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

โทร 0 2283 1587

-

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน

โทร 0 2283 1586

นางสาวอรวรร เสนาะกรรณ์

หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทร 0 2283 1588

นางสาวนิภาพร วงศ์เนตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

โทร 0 2283 1585

นายภานุพงษ์ มิ่งขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร 0 2283 1581

นายปฏิภาณ อินหว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทร 0 2283 1592

นายเดชาวุฒิ ธดากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร 0 2283 1582

นางสาวจิดาภา เมธาวิกูล

นักจัดการงานทั่วไป

โทร 0 2283 1500 ต่อ 1697

นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 โทร 0 2283 1589

นางสาวภูชิษา ปันแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ปฏิบัติราชการที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

นายฉัตรมงคล หาญพละ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 0 2283 1500 ต่อ 1672

 นางสาวธนมน คำพิกาศ

นักจัดการงานทั่วไป

โทร 0 2283 1500 ต่อ 1697

นางสาวอนิสา ไพรจิตรสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทร 0 2283 1580

นางสาวณัฐนรี อินทร์ขาว

นักจัดการงานทั่วไป

โทร 0 2283 1500 ต่อ 1697 

 

 นายชัยวุฒิ สมัครเขตร์การณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 0 2283 1500 ต่อ 1672