หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

Email 0
กลุ่มสนับสนุนงานตรวจราชการ 8
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9 ครั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 74 ครั้ง
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 4 ครั้ง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 7 ครั้ง
สถาบันการพลศึกษา 18
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 9
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 10
สำนักงานปลัดกระทรวง 6