กฎหมายด้าน IT

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 73 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 20 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 20 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 6 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ.2553 14 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 6 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบและถือปฏิบัติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 1 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้ส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบและถือปฏิบัติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2554 3 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553 8 ครั้ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4 ครั้ง