กฎหมายด้าน IT

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ว่าด้วยเรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี 2554 ฉบับใหม่ 0
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 0 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ.2553 3 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 0 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบและถือปฏิบัติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 0 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้ส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบและถือปฏิบัติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2554 0 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553 2 ครั้ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2 ครั้ง
พระราชกฤษฎีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 1 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 0 ครั้ง