เอกสารอบรม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Word 69 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 37 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphics 47 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS6 48 ครั้ง
ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 8 ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 ครั้ง
INTRODUCTION EA 23 ครั้ง
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน 39 ครั้ง